Algemene voorwaarden XXL Direct

Onze algemene voorwaarden zijn gesplitst in voorwaarden voor particulieren en voorwaarden voor bedrijven (deze staan onder die voor particulieren).

 

Algemene voorwaarden voor particulieren

 

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

Definities

1. XXL Direct BV, handelend onder de naam XXLdirect.nl: gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64688011 handelend onder de naam XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl.

2. Website: de website van XXL Direct BV, handelend onder de naam XXLdirect.nl, te raadplegen via www.XXLdirect.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen XXL Direct BV, handelend onder de naam XXLdirect.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl en het voldoen aan de daarbij door XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 

 

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl daarvan in kennis te stellen, zodat XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl gepaste maatregelen kan nemen.

 

 

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is ontvangen, stuurt XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

PvmG Oranje 9, 6666 LV, Heteren

6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl wachten met terugbetalen tot XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Producten die zijn vervaardigd conform instructies van Klant (maatwerk) en alle geprinte (matte) wandpanelen, zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht en kunnen dus niet worden geretourneerd. 


 

Betaling

1. Klant dient betalingen aan XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl is gewezen op de te late betaling en XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl daarvan in kennis te stellen.

4. Indien XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

 

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl, dan kan hij bij XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

 

Persoonsgegevens

1. XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

 

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

XXL Direct BV handelend onder de naam XXLdirect.nl

PvmG Oranje 9, 6666 LV, Heteren

Tel: 088-1901200

E-mail: klantenservice@xxldirect.nl

KvK-nr. 64688011

BTW-nr. NL855780745B01

BTW-nr. BE0733666032

 

 

 

 

Algemene voorwaarden voor bedrijven

 

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

Definities

1. XXLdirect: gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 64688011 handelend onder de naam XXLdirect.

2. Website: de website van XXLdirect, te raadplegen via www.XXLdirect.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met XXLdirect en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen XXLdirect en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van XXLdirect zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor XXLdirect slechts bindend, indien en voor zover deze door XXLdirect uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van XXLdirect afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. XXLdirect kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van XXLdirect afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. XXLdirect kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van XXLdirect en het voldoen aan de daarbij door XXLdirect gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt XXLdirect onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft XXLdirect het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. XXLdirect kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien XXLdirect op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. {Bedrijfsnaam} heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

 

 

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. XXLdirect is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of XXLdirect daarvan in kennis te stellen, zodat XXLdirect gepaste maatregelen kan nemen.

 

 

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door XXLdirect is ontvangen, stuurt XXLdirect de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. XXLdirect is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien XXLdirect de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. XXLdirect raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. XXLdirect is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

 

Betaling

1. Klant dient betalingen aan XXLdirect volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. XXLdirect is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de XXLdirect is gewezen op de te late betaling en XXLdirect de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is XXLdirect gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. XXLdirect kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1. XXLdirect staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat XXLdirect er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

Daarnaast geeft XXLdirect in ieder geval 2 jaar garantie op alle aankopen.

2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt XXLdirect daarvan in kennis te stellen.3 Indien XXLdirect de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

 

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van XXLdirect, dan kan hij bij XXLdirect telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. XXLdirect geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal XXLdirect binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van XXLdirect jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
2. Aansprakelijkheid van XXLdirect jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op XXLdirect jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van XXLdirect.

4. De aansprakelijkheid van XXLdirect jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant XXLdirect onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en XXLdirect ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XXLdirect in staat is adequaat te reageren.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XXLdirect meldt.

6. In geval van overmacht is XXLdirect niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van XXLdirect.

 

Persoonsgegevens

1. XXLdirect verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar XXLdirect gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

XXL Direct BV

PvmG Oranje 9, 6666 LV, Heteren

Tel: 088-1901200

E-mail: klantenservice@xxldirect.nl

KvK-nr. 64688011

BTW-nr. NL855780745B01

BTW-nr. BE0733666032